REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

UKS LIDER KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 

(obowiązuje od 01.01.2023 r.)

 

 

  1. Od stycznia 2023 r składka członkowska płatana co miesiąc przez zawodnika trenującego w sekcji piłki siatkowej wynosi

a) dzieci do 9 roku życia włącznie – 70 zł ( razem 840 zł za rok płatne miesięcznie)

b) dzieci od 10 roku włącznie – 130( razem 1560 zł za rok płatne miesięcznie)

2. Na drugie i kolejne dziecko trenujące w UKS lider Konstantynów składka wynosi 70 zł ( razem 840 zł płatne miesięcznie)

3. Istnieje możliwość wpłaty za kilka miesięcy z góry, co będzie wiązało się ze zniżkami:

a) dzieci od 10 roku włącznie za 6 miesięcy, płatność z góry – 740 oraz 400 zł na kolejne dziecko trenujące w UKS Lider Konstantynów Łódzki ( na przelewie wpisać składka za 6 miesięcy ).

b) dzieci od 10 roku włącznie za 12 miesięcy, płatność z góry – 1400 zł oraz 750 zł na kolejne dziecko trenujące w UKS Lider Konstantynów Łódzki (na przelewie wpisać składka za cały rok)

c) dzieci do 9 roku życia włącznie za 12 miesięcy, płatność z góry – 750 zł (na przelewie wpisać składka za cały rok)

4. Składka obowiązuje przez 12 okresów (miesięcy) rozliczeniowych w roku, włącznie z okresami wakacyjnymi oraz miesiącami wolnymi od nauki szkolnej.

5. Składka jest stała dla wszystkich zawodniczek bez względu na ilość treningów dla poszczególnych grup wiekowych.

6. Składkę należy wpłacać na konto klubu:23203000451110000002001480 (Bank BGŻ) z dopiskiem: opłata członkowska , imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc

7. Składki miesięczne płatne są do 10 –go dnia każdego miesiąca.

8. W przypadku nieterminowej wpłaty (po ustalonym okresie) UKS Lider Konstantynów Ł. może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 20 zł za każdy zaległy miesiąc, o czym poinformujemy wysyłając informację o zaległościach.

9. Zgodnie ze statutem klubu, zaleganie z opłatą członkowską w okresie 6 miesięcy może skutkować skreśleniem z listy zawodniczek/członków klubu.

10. Nieobecności związane z chorobą, kontuzją czy innymi sytuacjami, nie będą odliczane od wysokości należnych składek za dany okres. Na wniosek zainteresowanej osoby Zarząd klubu może postanowić o zwolnieniu częściowym/ lub w całości z należnych składek.

11. Uwzględniając trudną sytuację rodzinną, na wniosek rodzica/opiekuna klub może częściowo zwolnić z należnych opłat członkowskich.

12. Zarząd Klubu może zwolnić z opłat członkowskich zawodniczki objęte szkoleniem centralnym lub zakontraktowanych do gry w UKS lider Konstantynów Ł. na wniosek trenera koordynatora.