REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

UKS LIDER KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Od stycznia 2018 r składka członkowska płatana przez zawodnika trenującego w sekcji piłki siatkowej wynosi 75 zł miesięcznie,

Na drugie i kolejne dziecko trenujące w UKS lider Konstantynów składka wynosi 35zł miesięcznie.

Składka obowiązuje przez 12 okresów (miesięcy) rozliczeniowych w roku, włącznie z okresami wakacyjnymi oraz miesiącami wolnymi od nauki szkolnej.

Składka jest stała dla wszystkich zawodniczek bez względu na ilość treningów dla poszczególnych grup wiekowych.

Składkę należy wpłacać na konto klubu:23203000451110000002001480 (Bank BGŻ) z dopiskiem: opłata członkowska , imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc

Istnieje możliwość wpłaty za kilka miesięcy z góry, co będzie wiązało się ze zniżkami i tak otrzymamy:

a) 5% zniżki płacąc za 6 miesięcy z góry – czyli 427,50 zł ( na przelewie wpisać składka za ½ roku)

b) 10 % zniżki płacąc za 12 miesięcy z góry – czyli 810 zł ( na przelewie wpisać składka za cały rok)

W związku ze sporymi opóźnieniami i zaległościami w opłacaniu składek członkowskich , zwracamy się z prośbą o regularne ich opłacanie do 10 –go dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieterminowej wpłaty (po ustalonym okresie) UKS Lider Konstantynów Ł. może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za każdy zaległy miesiąc, o czym poinformujemy wysyłąjąc informację o zaległościach.

 Zgodnie ze statutem klubu, zaleganie z opłatą członkowską w okresie 6 miesięcy może skutkować skreśleniem z listy zawodniczek/członków klubu. Nieobecności związane z chorobą, kontuzją czy innymi sytuacjami nie będą odliczane od wysokości należnych składek za dany okres.

Uwzględniając trudna sytuację rodzinną, na wniosek rodzica klub może częściowo zwolnić z należnych opłat członkowskich.

Zarząd Klubu może zwolnić z opłat członkowskich zawodniczki objęte szkoleniem centralnym, Kadry Polski, lub zakontraktowanych do gry w UKS lider Konstantynów Ł. na wniosek trenera koordynatora.