STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy ,, LIDER ’’ Konstantynów, zwany dalej „ Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar całej Polski.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Konstantynów Łódzki

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1.               Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą -Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2.       Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Barwami klubu są kolory żółto-czerwono-czarny.

 

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 

1.               Upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych.

2.       Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego szkolenia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

3.       Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4.       Organizowanie zajęć sportowych, zawodów, wycieczek turystycznych dla członków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5.       Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6.       Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7.       Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

8.       Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów sportowych i wycieczek.

9.       Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko- instruktorskich.

10.   Promocję i organizację sportu wśród osób niepełnosprawmnych.

11.   Integrowanie środowiska sportowego na obszarze działania klubu.

12 Promocja miasta Konstantynów Łódzki, Powiatu Pabianice oraz innych jednostek samorządowych, lokalnych władz, firm i instytucji wspierających działalność statutową UKS Lider Konstantynów.

 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

 

                                                                        § 10

1.               Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci w drodze uchwały Zarządu Klubu.

2.               Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedsta­wicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 

1.       Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

2.       Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3.       Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4.       Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.

5.       Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

6.       Uprawnienia o których, mowa w pkt. 1 nie przysługują małoletnim członkom klubu w wieku do lat 16.

§ 12

1.               Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno- finansową dla Klubu.

2.       Członkowie wspierający są przyjmowani w drodze uchwały Zarządu

3.       Członkowie wspierający mają możliwość prawnego działania w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 

1.       Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem        doradczym,

2.       Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3.       Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

1.       Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, związane pośrednio lub bezpośrednio z Klubem, popierający cele i działania Klubu.

2.       Nadanie godności członka honorowego morze nastąpić na wniosek Zarządu w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

3.       Członkowie honorowi mają prawo do udziału w posiedzeniach organów Klubu z głosem doradczym.

4.       Członkowie honorowi są zwolnieni z wszelkich opłat i świadczeń na rzecz Klubu

 

§ 15

Do obowiązków członków należy:

 

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu we wszystkich rodzajach zawodów i imprezach sportowo-       turystycznych

3.  Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

4.  Troska o rozwój i dobro Klubu.

5.  Aktywny udział w procesie szkoleniowym.

6.  Poddanie się obowiązkowym badaniom lekarskim.

§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 

1.       Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2.       Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

      a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

      b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.

      c) działania na szkodę Klubu.

3.               Rozwiązanie się Klubu.

4.       Śmierci członka klubu.

5.       Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

 

  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

 

Kadencja władz trwa 4 lata

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§  18

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

   a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

   b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

   d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

   f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

   g) uchwalanie zmian w statucie.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków           uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 20

1.   Zarząd Klubu składa się z 5-10  członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza.

2.   Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

3.   Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa, wiceprezesa lub Sekretarza.

4.   W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z wiceprezesami i Sekretarzem.

 

§21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1.   reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imieniu,

2.   wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

3.   uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4.   powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5.   przyjmowanie i skreślanie członków,

6.   zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.       składanie sprawozdań z działalności Klubu,

8.       powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,

9.       wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członka.

 

§ 22

1.       Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.       Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.       Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie  terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością  2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 26

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§27

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na­stępujących kar:

    a) upomnienia,

    b) nagany,

    c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

    d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do

    Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni,

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§28

1. Na majątek Klubu składają się:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

 

 

§29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, wiceprezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

§ 31

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością np.2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

 

 

,, LIDER ’’

Konstantynów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                Konstantynów Łódzki  10.09.2009 r.

Dodaj komentarz