STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy ,, LIDER ’’ Konstantynów, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar całej Polski.

2. Siedzibą Klubu jest Konstantynów Łódzki, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi ul. Łódzka 5/7 w Konstantynowie Łódzkim.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

  1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą -Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
  2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
 1.  

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków\organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Barwami klubu są kolory żółto-czerwono-czarny.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

1. Upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych.

2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego szkolenia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych, zawodów, wycieczek turystycznych dla członków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

8. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów sportowych i wycieczek.

9. Szkolenie i doskonalenie kadry trenerskiej.

10. Promocję i organizację sportu wśród osób niepełnosprawnych.

11. Integrowanie środowiska sportowego na obszarze działania klubu.

12 Promocja miasta Konstantynów Łódzki, Powiatu Pabianice oraz innych jednostek samorządowych, lokalnych władz, firm i instytucji wspierających działalność statutową UKS Lider Konstantynów.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 10

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci w drodze uchwały Zarządu Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

2.Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.

5.Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

6.Uprawnienia o których, mowa w pkt. 1 nie przysługują małoletnim członkom klubu w wieku do lat 16.

§ 12

1.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno- finansową dla Klubu.

2.Członkowie wspierający są przyjmowani w drodze uchwały Zarządu

3.Członkowie wspierający mają możliwość prawnego działania w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1.Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,

2.Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3.Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

1.Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, związane pośrednio lub bezpośrednio z Klubem, popierający cele i działania Klubu.

2.Nadanie godności członka honorowego morze nastąpić na wniosek Zarządu w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

3.Członkowie honorowi mają prawo do udziału w posiedzeniach organów Klubu z głosem doradczym.

4.Członkowie honorowi są zwolnieni z wszelkich opłat i świadczeń na rzecz Klubu

§ 15

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu we wszystkich rodzajach zawodów i imprezach sportowo- turystycznych

3.Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

4.Troska o rozwój i dobro Klubu.

5.Aktywny udział w procesie szkoleniowym.

6.Poddanie się obowiązkowym badaniom lekarskim.

§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1.Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2.Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.

c) działania na szkodę Klubu.

3. Rozwiązanie się Klubu.

4. Śmierci członka klubu.

5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§18

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

g) uchwalanie zmian w statucie.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 20

1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa, wiceprezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z wiceprezesem i sekretarzem.

§21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imieniu,

2.wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

3.uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4.powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5.przyjmowanie i skreślanie członków,

6.zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.składanie sprawozdań z działalności Klubu,

8.powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,

9.wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członka.

§ 22

1.Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź winny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 26

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§27

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do

Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni,

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§28

1. Na majątek Klubu składają się:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

§29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowanie zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, wiceprezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 31

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością np.2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Dodaj komentarz